logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 8975, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 7463 2022-06-21
notice admin 18699 2017-05-09
notice admin 17153 2017-04-10
notice admin 25156 2013-03-07
318 admin 167 2023-08-04
317 admin 172 2023-08-04
316 admin 175 2023-08-04
315 admin 177 2023-08-04
314 admin 180 2023-08-04
313 admin 182 2023-08-04
312 admin 187 2023-08-04
311 admin 191 2023-08-04
310 admin 747 2023-06-01
309 admin 873 2023-06-01
308 admin 874 2023-06-01
307 admin 879 2023-06-01
306 admin 898 2023-06-01
305 admin 1776 2022-08-30
304 admin 1934 2022-10-10
303 admin 2045 2022-09-19
302 admin 2059 2022-06-16
301 admin 2059 2022-10-03
300 admin 2083 2022-10-03
299 admin 2162 2022-10-03
태그