logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 9547, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10567 2022-06-21
notice admin 21791 2017-05-09
notice admin 20129 2017-04-10
notice admin 28156 2013-03-07
138 admin 3966 2017-04-04
137 admin 3955 2018-10-02
136 admin 3940 2022-04-18
135 admin 3930 2018-10-06
134 admin 3925 2018-07-09
133 admin 3922 2019-07-16
132 admin 3915 2017-08-30
131 admin 3908 2017-05-30
130 admin 3875 2017-11-20
129 admin 3867 2019-05-06
128 admin 3842 2018-12-11
127 admin 3838 2017-09-12
126 admin 3837 2019-10-01
125 admin 3810 2018-10-06
124 admin 3809 2018-12-11
123 admin 3801 2020-10-11
122 admin 3791 2017-05-22
121 admin 3787 2018-06-11
120 admin 3773 2017-12-15
119 admin 3772 2017-04-24
태그