logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 8934, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 7403 2022-06-21
notice admin 18653 2017-05-09
notice admin 17101 2017-04-10
notice admin 25091 2013-03-07
18 admin 2056 2022-10-03
17 admin 2051 2022-06-16
16 admin 2041 2022-09-19
15 admin 1924 2022-10-10
14 admin 1770 2022-08-30
13 admin 890 2023-06-01
12 admin 872 2023-06-01
11 admin 872 2023-06-01
10 admin 871 2023-06-01
9 admin 745 2023-06-01
8 admin 191 2023-08-04
7 admin 187 2023-08-04
6 admin 181 2023-08-04
5 admin 177 2023-08-04
4 admin 176 2023-08-04
3 admin 175 2023-08-04
2 admin 171 2023-08-04
1 admin 167 2023-08-04
태그