logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 9548, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10567 2022-06-21
notice admin 21791 2017-05-09
notice admin 20129 2017-04-10
notice admin 28156 2013-03-07
258 admin 5526 2022-06-21
257 admin 5505 2021-11-16
256 admin 5501 2015-05-26
255 admin 5498 2016-05-02
254 admin 5479 2016-03-29
253 admin 5473 2021-11-16
252 admin 5467 2017-09-12
251 admin 5463 2021-10-18
250 admin 5446 2015-07-20
249 admin 5399 2017-07-22
248 admin 5389 2021-12-09
247 admin 5382 2016-05-23
246 admin 5368 2016-05-16
245 admin 5360 2016-11-01
244 admin 5355 2016-06-13
243 admin 5343 2018-05-01
242 admin 5332 2017-10-23
241 admin 5290 2016-06-15
240 admin 5285 2021-11-01
239 admin 5285 2016-06-15
태그