logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 8974, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 7461 2022-06-21
notice admin 18694 2017-05-09
notice admin 17148 2017-04-10
notice admin 25151 2013-03-07
218 admin 4265 2022-06-21
217 admin 4263 2016-11-01
216 admin 4250 2016-10-18
215 admin 4241 2017-06-05
214 admin 4230 2017-10-11
213 admin 4203 2021-11-16
212 admin 4193 2017-05-08
211 admin 4169 2016-07-11
210 admin 4144 2017-07-22
209 admin 4138 2016-11-21
208 admin 4135 2017-10-23
207 admin 4108 2017-06-11
206 admin 4061 2017-05-22
205 admin 4059 2018-05-22
204 admin 4057 2017-07-16
203 admin 4045 2017-04-24
202 admin 4044 2019-09-11
201 admin 4021 2019-09-02
200 admin 3973 2021-11-01
199 admin 3967 2017-06-11
태그