logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 9550, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10569 2022-06-21
notice admin 21791 2017-05-09
notice admin 20129 2017-04-10
notice admin 28157 2013-03-07
158 admin 4281 2017-11-20
157 admin 4273 2018-07-09
156 admin 4265 2018-06-11
155 admin 4264 2017-10-11
154 admin 4263 2020-08-25
153 admin 4263 2018-10-30
152 admin 4223 2017-11-15
151 admin 4210 2021-06-07
150 admin 4208 2018-07-17
149 admin 4173 2018-09-17
148 admin 4170 2017-04-04
147 admin 4134 2017-04-24
146 admin 4120 2017-09-19
145 admin 4061 2017-09-11
144 admin 4047 2020-11-09
143 admin 4038 2019-06-11
142 admin 4033 2018-05-15
141 admin 4029 2018-11-05
140 admin 4006 2019-10-20
139 admin 3967 2018-07-09
태그