logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 전국가야금경연대회 - 일반부 대상(대통령상)
 • 조회 수: 5512, 2018-05-15 02:13:25(2018-05-15)
 • gurye2018.gif


  ▪ 초등부, 중등부, 고등부 : 가야금산조, 가야금병창
  ▪ 대학부, 일반부 : 가야금산조, 가야금병창, 가야금창작
  ▪ 신인부 : 가야금산조, 가야금병창

  ▪ 초등부, 중등부, 고등부
  ▪ 대학부 : 대회 기준일로 대한민국 내 대학교에 재학 및 휴학 중인 대학생
  ▪ 일반부 : 대회 기준일로 대한민국 내 만19세 이상의 일반인(대학생 제외)
  ▪ 신인부 : 대회 기준일로 대한민국 내 만19세 이상의 비전공자인 개인 및 3인 이상의 단체


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 23868 2022-06-21
notice admin 35808 2017-05-09
notice admin 32426 2017-04-10
notice admin 41507 2013-03-07
18 admin 4067 2019-11-11
17 admin 4004 2019-09-11
16 admin 3930 2019-12-09
15 admin 3836 2021-07-26
14 admin 3585 2019-10-01
13 admin 2400 2023-08-04
12 admin 2366 2023-06-01
11 admin 2284 2023-06-01
10 admin 2229 2023-08-04
9 admin 2147 2023-08-04
8 admin 2073 2023-06-01
7 admin 2063 2023-06-01
6 admin 2056 2023-08-04
5 admin 1959 2023-08-04
4 admin 1920 2023-06-01
3 admin 1433 2023-08-04
2 admin 1223 2023-08-04
1 admin 1153 2023-08-04
태그