logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제6회 낙안읍성 전국 국악대전(판소리 경연대회)
 • 조회 수: 4500, 2019-04-30 00:10:26(2019-04-30)
 • nakanpansori2019.gif


  ■ 경연부문

  판소리 부문
   5개 부분(일반부, 신인부, 고등부, 중등부, 초등부)
   경연방법 : 예선‧본선 모두 공개로 진행


  ■ 참가대상

  대한민국 국민으로서 다음 각 호에 해당하는 분
  학 생 부 : 초등부(초등학생), 중등부(중학생), 고등부(고등학생)
  신 인 부 : 비전공자
  일 반 부 : 일반 전공자(대학생 포함)


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10883 2022-06-21
notice admin 21979 2017-05-09
notice admin 20381 2017-04-10
notice admin 28479 2013-03-07
158 admin 4416 2017-10-11
157 admin 4421 2018-07-31
156 admin 4430 2018-06-11
155 admin 4441 2018-09-04
154 admin 4448 2018-05-01
153 admin 4451 2016-07-25
152 admin 4451 2018-10-23
151 admin 4470 2019-07-16
admin 4500 2019-04-30
149 admin 4537 2017-08-30
148 admin 4544 2018-05-22
147 admin 4562 2019-06-11
146 admin 4589 2021-06-07
145 admin 4595 2016-09-26
144 admin 4606 2019-05-21
143 admin 4608 2019-10-28
142 admin 4640 2016-11-29
141 admin 4661 2016-10-18
140 admin 4673 2019-05-21
139 admin 4690 2017-05-22
태그