logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제6회 낙안읍성 전국 국악대전(판소리 경연대회)
 • 조회 수: 4370, 2019-04-30 00:10:26(2019-04-30)
 • nakanpansori2019.gif


  ■ 경연부문

  판소리 부문
   5개 부분(일반부, 신인부, 고등부, 중등부, 초등부)
   경연방법 : 예선‧본선 모두 공개로 진행


  ■ 참가대상

  대한민국 국민으로서 다음 각 호에 해당하는 분
  학 생 부 : 초등부(초등학생), 중등부(중학생), 고등부(고등학생)
  신 인 부 : 비전공자
  일 반 부 : 일반 전공자(대학생 포함)


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10561 2022-06-21
notice admin 21786 2017-05-09
notice admin 20124 2017-04-10
notice admin 28152 2013-03-07
138 admin 3965 2017-04-04
137 admin 3954 2018-10-02
136 admin 3940 2022-04-18
135 admin 3930 2018-10-06
134 admin 3925 2018-07-09
133 admin 3922 2019-07-16
132 admin 3915 2017-08-30
131 admin 3908 2017-05-30
130 admin 3875 2017-11-20
129 admin 3867 2019-05-06
128 admin 3841 2018-12-11
127 admin 3838 2017-09-12
126 admin 3837 2019-10-01
125 admin 3810 2018-10-06
124 admin 3808 2018-12-11
123 admin 3800 2020-10-11
122 admin 3790 2017-05-22
121 admin 3786 2018-06-11
120 admin 3773 2017-12-15
119 admin 3772 2017-04-24
태그