logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 10370, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 13622 2022-06-21
notice admin 25231 2017-05-09
notice admin 23023 2017-04-10
notice admin 31114 2013-03-07
18 admin 3160 2022-08-30
17 admin 3124 2022-09-19
16 admin 2974 2022-10-03
15 admin 2914 2022-10-03
14 admin 2853 2022-10-10
13 admin 1786 2023-06-01
12 admin 1748 2023-06-01
11 admin 1732 2023-06-01
10 admin 1677 2023-06-01
9 admin 1592 2023-08-04
8 admin 1476 2023-06-01
7 admin 1203 2023-08-04
6 admin 1202 2023-08-04
5 admin 1123 2023-08-04
4 admin 1076 2023-08-04
3 admin 998 2023-08-04
2 admin 990 2023-08-04
1 admin 752 2023-08-04
태그