logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 10216, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12233 2022-06-21
notice admin 23784 2017-05-09
notice admin 21904 2017-04-10
notice admin 29857 2013-03-07
14 admin 9226 2014-04-02
13 admin 9420 2014-06-24
12 admin 9691 2013-10-29
11 admin 9743 2013-10-21
10 admin 10056 2013-07-22
admin 10216 2014-07-21
8 admin 10321 2013-07-22
7 admin 10467 2014-10-27
6 admin 10999 2015-07-20
5 admin 11112 2013-06-16
4 admin 11883 2013-10-21
3 admin 12515 2013-11-05
2 admin 12992 2013-06-16
1 admin 17484 2013-05-27
태그