logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 10305, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12982 2022-06-21
notice admin 24616 2017-05-09
notice admin 22611 2017-04-10
notice admin 30584 2013-03-07
78 admin 6094 2017-11-20
77 admin 6098 2016-05-10
76 admin 6102 2018-04-03
75 admin 6122 2016-06-15
74 admin 6130 2016-06-13
73 admin 6156 2016-05-16
72 admin 6166 2016-05-23
71 admin 6172 2021-12-09
70 admin 6178 2021-11-16
69 admin 6204 2021-10-18
68 admin 6245 2016-03-29
67 admin 6249 2015-07-20
66 admin 6269 2015-05-26
65 admin 6271 2021-12-07
64 admin 6272 2016-05-16
63 admin 6280 2017-10-23
62 admin 6291 2016-05-02
61 admin 6341 2015-07-20
60 admin 6366 2022-06-21
59 admin 6423 2015-10-20
태그