logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 11261, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 24046 2022-06-21
notice admin 35963 2017-05-09
notice admin 32528 2017-04-10
notice admin 41630 2013-03-07
158 admin 6577 2016-05-10
157 admin 6582 2022-07-25
156 admin 6599 2018-06-11
155 admin 6623 2017-11-15
154 admin 6635 2016-11-01
153 admin 6637 2018-05-22
152 admin 6639 2018-09-17
151 admin 6654 2019-07-01
150 admin 6657 2017-04-24
149 admin 6692 2017-11-06
148 admin 6695 2017-09-19
147 admin 6720 2018-10-30
146 admin 6736 2016-10-18
145 admin 6746 2017-05-22
144 admin 6760 2016-09-26
143 admin 6803 2021-10-18
142 admin 6825 2015-07-20
141 admin 6828 2021-09-05
140 admin 6839 2019-10-01
139 admin 6847 2016-06-13
태그