logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 10302, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12972 2022-06-21
notice admin 24598 2017-05-09
notice admin 22601 2017-04-10
notice admin 30577 2013-03-07
318 admin 734 2023-08-04
317 admin 904 2023-08-04
316 admin 929 2023-08-04
315 admin 947 2023-08-04
314 admin 1067 2023-08-04
313 admin 1130 2023-08-04
312 admin 1132 2023-08-04
311 admin 1450 2023-06-01
310 admin 1537 2023-08-04
309 admin 1634 2023-06-01
308 admin 1694 2023-06-01
307 admin 1736 2023-06-01
306 admin 1752 2023-06-01
305 admin 2824 2022-10-10
304 admin 2857 2022-10-03
303 admin 2907 2022-10-03
302 admin 3051 2022-09-19
301 admin 3074 2022-08-30
300 admin 3079 2019-12-23
299 admin 3171 2021-07-26
태그