logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 11266, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 24050 2022-06-21
notice admin 35968 2017-05-09
notice admin 32531 2017-04-10
notice admin 41634 2013-03-07
138 admin 6849 2017-08-30
137 admin 6874 2017-07-16
136 admin 6912 2016-06-15
135 admin 6923 2018-07-09
134 admin 6929 2016-05-16
133 admin 6943 2015-10-20
132 admin 6956 2016-05-16
131 admin 6977 2016-03-29
130 admin 6987 2018-05-22
129 admin 7014 2017-09-19
128 admin 7015 2016-09-05
127 admin 7028 2016-05-10
126 admin 7030 2018-04-03
125 admin 7061 2017-07-22
124 admin 7069 2017-07-16
123 admin 7100 2016-05-23
122 admin 7132 2019-09-11
121 admin 7139 2019-05-21
120 admin 7143 2016-06-15
119 admin 7144 2019-04-30
태그