logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 11265, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 24048 2022-06-21
notice admin 35967 2017-05-09
notice admin 32530 2017-04-10
notice admin 41633 2013-03-07
178 admin 6287 2018-07-17
177 admin 6298 2017-05-22
176 admin 6309 2020-11-09
175 admin 6325 2016-07-25
174 admin 6335 2019-10-28
173 admin 6348 2017-11-06
172 admin 6353 2015-09-14
171 admin 6367 2021-06-01
170 admin 6370 2017-10-11
169 admin 6480 2017-10-23
168 admin 6483 2022-06-16
167 admin 6485 2020-08-25
166 admin 6494 2018-07-31
165 admin 6502 2016-09-05
164 admin 6505 2015-08-18
163 admin 6533 2016-10-18
162 admin 6541 2016-11-29
161 admin 6546 2019-09-11
160 admin 6564 2016-11-21
159 admin 6566 2019-12-23
태그