logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 10298, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12946 2022-06-21
notice admin 24565 2017-05-09
notice admin 22588 2017-04-10
notice admin 30560 2013-03-07
98 admin 5758 2016-06-13
97 admin 5801 2017-05-30
96 admin 5810 2021-12-02
95 admin 5825 2017-07-22
94 admin 5827 2016-11-01
93 admin 5842 2018-05-22
92 admin 5847 2022-07-31
91 admin 5875 2016-05-10
90 admin 5886 2017-09-12
89 admin 5888 2022-07-25
88 admin 5889 2021-11-01
87 admin 5908 2021-10-25
86 admin 5920 2016-09-26
85 admin 5942 2015-09-14
84 admin 5973 2015-08-18
83 admin 5994 2021-09-12
82 admin 6019 2016-03-29
81 admin 6037 2016-05-23
80 admin 6038 2016-06-15
79 admin 6092 2017-11-20
태그