logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 10304, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12982 2022-06-21
notice admin 24616 2017-05-09
notice admin 22611 2017-04-10
notice admin 30582 2013-03-07
38 admin 7540 2014-11-17
37 admin 7585 2014-11-17
36 admin 7681 2014-07-21
35 admin 7720 2015-03-24
34 admin 7731 2014-06-24
33 admin 7740 2015-03-24
32 admin 7786 2014-11-04
31 admin 7888 2014-10-13
30 admin 8036 2014-10-13
29 admin 8056 2015-07-27
28 admin 8066 2014-09-30
27 admin 8305 2014-05-12
26 admin 8330 2014-11-04
25 admin 8460 2021-11-01
24 admin 8478 2014-10-27
23 admin 8611 2021-11-20
22 admin 8798 2014-09-30
21 admin 8829 2014-05-12
20 admin 8927 2014-04-02
19 admin 9246 2013-11-05
태그