logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 10333, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 13229 2022-06-21
notice admin 24856 2017-05-09
notice admin 22764 2017-04-10
notice admin 30804 2013-03-07
118 admin 5538 2016-10-18
117 admin 5548 2017-05-08
116 admin 5585 2021-09-05
115 admin 5653 2016-09-05
114 admin 5658 2016-07-11
113 admin 5661 2016-07-24
112 admin 5662 2016-11-29
111 admin 5679 2017-09-11
110 admin 5692 2021-10-03
109 admin 5702 2017-10-23
108 admin 5710 2016-11-01
107 admin 5716 2019-09-11
106 admin 5723 2016-07-24
105 admin 5754 2016-06-27
104 admin 5759 2015-10-20
103 admin 5762 2016-07-25
102 admin 5765 2015-08-18
101 admin 5768 2017-06-05
100 admin 5769 2016-06-13
99 admin 5776 2018-07-17
태그