logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 11248, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 23921 2022-06-21
notice admin 35856 2017-05-09
notice admin 32459 2017-04-10
notice admin 41536 2013-03-07
218 admin 5656 2017-11-20
217 admin 5689 2020-10-19
216 admin 5691 2019-10-27
215 admin 5698 2018-10-02
214 admin 5717 2019-10-20
213 admin 5760 2018-09-04
212 admin 5778 2019-11-14
211 admin 5809 2017-11-15
210 admin 5812 2019-07-16
209 admin 5833 2021-10-04
208 admin 5851 2018-07-17
207 admin 5863 2017-05-15
206 admin 5890 2016-11-21
205 admin 5890 2019-10-28
204 admin 5896 2020-11-20
203 admin 5921 2018-12-11
202 admin 5935 2017-09-11
201 admin 5940 2019-05-06
200 admin 5942 2021-09-27
199 admin 5943 2018-10-23
태그