logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 11262, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 24046 2022-06-21
notice admin 35964 2017-05-09
notice admin 32529 2017-04-10
notice admin 41630 2013-03-07
198 admin 5966 2021-09-27
197 admin 5968 2017-11-20
196 admin 6000 2018-09-11
195 admin 6009 2017-04-04
194 admin 6012 2017-11-20
193 admin 6025 2020-11-08
192 admin 6052 2017-06-05
191 admin 6058 2020-10-19
190 admin 6081 2017-10-23
189 admin 6094 2020-10-11
188 admin 6096 2018-07-17
187 admin 6145 2019-09-26
186 admin 6148 2017-10-23
185 admin 6152 2017-04-24
184 admin 6161 2017-12-15
183 admin 6214 2022-06-13
182 admin 6225 2018-07-09
181 admin 6238 2018-06-26
180 admin 6253 2017-09-11
179 admin 6275 2018-04-24
태그