logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 10379, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 13660 2022-06-21
notice admin 25288 2017-05-09
notice admin 23064 2017-04-10
notice admin 31185 2013-03-07
58 admin 6523 2015-11-17
57 admin 6531 2022-06-21
56 admin 6553 2015-05-26
55 admin 6556 2015-11-17
54 admin 6564 2017-05-08
53 admin 6571 2016-07-11
52 admin 6591 2015-05-13
51 admin 6606 2015-10-13
50 admin 6618 2016-05-02
49 admin 6667 2021-11-01
48 admin 6693 2015-07-20
47 admin 6720 2016-06-27
46 admin 6766 2021-11-16
45 admin 6859 2015-05-13
44 admin 6877 2017-05-22
43 admin 6919 2017-05-15
42 admin 7096 2017-05-15
41 admin 7376 2015-07-27
40 admin 7439 2021-12-07
39 admin 7494 2015-10-13
태그