logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 9518, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10424 2022-06-21
notice admin 21729 2017-05-09
notice admin 20033 2017-04-10
notice admin 28027 2013-03-07
298 admin 2730 2022-08-30
297 admin 2734 2022-06-06
296 admin 2751 2019-12-23
295 admin 2769 2022-10-03
294 admin 2800 2022-06-21
293 admin 2800 2022-09-07
292 admin 2865 2020-11-09
291 admin 2879 2022-06-13
290 admin 2881 2022-09-19
289 admin 2934 2021-07-26
288 admin 2947 2019-10-01
287 admin 2954 2021-07-11
286 admin 2986 2019-05-07
285 admin 3028 2020-10-19
284 admin 3068 2021-09-27
283 admin 3132 2020-10-11
282 admin 3134 2020-11-09
281 admin 3136 2021-10-18
280 admin 3146 2022-07-25
279 admin 3172 2019-10-20
태그