logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 8929, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 7391 2022-06-21
notice admin 18621 2017-05-09
notice admin 17076 2017-04-10
notice admin 25067 2013-03-07
297 admin 7514 2014-09-30
296 admin 7403 2014-05-12
295 admin 7337 2014-10-27
294 admin 6963 2014-11-04
293 admin 6959 2014-09-30
292 admin 6808 2014-06-24
291 admin 6772 2014-10-13
290 admin 6769 2014-10-13
289 admin 6696 2014-11-04
288 admin 6689 2014-07-21
287 admin 6589 2015-07-27
286 admin 6384 2015-03-24
285 admin 6238 2015-03-24
284 admin 6228 2014-11-17
283 admin 6202 2015-07-27
282 admin 6061 2021-11-01
281 admin 5978 2014-11-17
280 admin 5891 2021-11-20
279 admin 5887 2015-10-13
태그