logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 9553, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10572 2022-06-21
notice admin 21793 2017-05-09
notice admin 20129 2017-04-10
notice admin 28159 2013-03-07
178 admin 4462 2016-11-29
177 admin 4460 2021-09-05
176 admin 4438 2019-05-21
175 admin 4413 2018-09-04
174 admin 4388 2018-04-24
173 admin 4383 2016-07-25
172 admin 4378 2018-10-23
171 admin 4377 2019-06-11
170 admin 4371 2019-04-30
169 admin 4363 2019-10-28
168 admin 4361 2018-07-31
167 admin 4350 2016-09-26
166 admin 4343 2016-11-21
165 admin 4332 2019-10-27
164 admin 4332 2018-09-11
163 admin 4320 2018-05-01
162 admin 4312 2022-05-08
161 admin 4294 2017-05-15
160 admin 4287 2019-07-16
159 admin 4286 2018-06-20
태그