logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 9549, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10568 2022-06-21
notice admin 21791 2017-05-09
notice admin 20129 2017-04-10
notice admin 28157 2013-03-07
118 admin 3770 2017-11-15
117 admin 3768 2020-10-19
116 admin 3766 2019-10-27
115 admin 3764 2018-05-22
114 admin 3748 2019-04-22
113 admin 3744 2017-06-05
112 admin 3743 2019-10-20
111 admin 3740 2019-12-23
110 admin 3734 2019-07-16
109 admin 3734 2018-09-17
108 admin 3732 2017-05-15
107 admin 3730 2018-07-09
106 admin 3728 2019-06-18
105 admin 3728 2018-11-05
104 admin 3722 2018-07-17
103 admin 3722 2017-05-22
102 admin 3718 2019-10-20
101 admin 3711 2017-11-06
100 admin 3708 2018-07-17
99 admin 3705 2019-07-01
태그