logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 9521, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10454 2022-06-21
notice admin 21749 2017-05-09
notice admin 20049 2017-04-10
notice admin 28040 2013-03-07
38 admin 3136 2021-10-18
37 admin 3135 2020-11-09
36 admin 3134 2020-10-11
35 admin 3069 2021-09-27
34 admin 3028 2020-10-19
33 admin 2986 2019-05-07
32 admin 2954 2021-07-11
31 admin 2950 2019-10-01
30 admin 2936 2021-07-26
29 admin 2882 2022-09-19
28 admin 2879 2022-06-13
27 admin 2871 2020-11-09
26 admin 2806 2022-09-07
25 admin 2800 2022-06-21
24 admin 2777 2022-10-03
23 admin 2751 2019-12-23
22 admin 2734 2022-06-06
21 admin 2730 2022-08-30
20 admin 2686 2022-06-16
19 admin 2615 2022-08-15
태그