logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 9524, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10455 2022-06-21
notice admin 21750 2017-05-09
notice admin 20049 2017-04-10
notice admin 28045 2013-03-07
78 admin 3485 2019-09-02
77 admin 3481 2019-11-14
76 admin 3470 2019-10-12
75 admin 3466 2018-04-24
74 admin 3465 2018-09-11
73 admin 3440 2020-08-25
72 admin 3430 2019-10-07
71 admin 3416 2018-10-02
70 admin 3415 2020-10-11
69 admin 3411 2019-10-07
68 admin 3408 2020-11-09
67 admin 3407 2018-09-04
66 admin 3401 2020-10-11
65 admin 3401 2018-06-20
64 admin 3396 2020-10-19
63 admin 3395 2021-06-01
62 admin 3387 2019-06-11
61 admin 3386 2019-07-01
60 admin 3376 2020-11-20
59 admin 3375 2019-05-21
태그