logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 9522, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10454 2022-06-21
notice admin 21749 2017-05-09
notice admin 20049 2017-04-10
notice admin 28041 2013-03-07
98 admin 3693 2019-07-01
97 admin 3675 2020-10-19
96 admin 3675 2018-04-03
95 admin 3674 2017-11-20
94 admin 3661 2019-10-07
93 admin 3636 2019-06-11
92 admin 3632 2018-06-26
91 admin 3592 2019-10-28
90 admin 3592 2018-05-15
89 admin 3586 2019-04-30
88 admin 3585 2018-12-17
87 admin 3583 2019-10-12
86 admin 3580 2018-05-22
85 admin 3567 2019-11-17
84 admin 3541 2018-07-31
83 admin 3529 2017-07-16
82 admin 3523 2019-11-11
81 admin 3517 2020-10-24
80 admin 3516 2019-05-21
79 admin 3494 2021-10-04
태그