logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 9520, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10443 2022-06-21
notice admin 21742 2017-05-09
notice admin 20043 2017-04-10
notice admin 28032 2013-03-07
198 admin 3771 2018-06-11
197 admin 3779 2017-05-22
196 admin 3798 2020-10-11
195 admin 3806 2018-10-06
194 admin 3806 2018-12-11
193 admin 3834 2017-09-12
192 admin 3836 2019-10-01
191 admin 3839 2018-12-11
190 admin 3851 2019-05-06
189 admin 3873 2017-11-20
188 admin 3903 2022-04-18
187 admin 3904 2017-05-30
186 admin 3912 2017-08-30
185 admin 3919 2019-07-16
184 admin 3922 2018-07-09
183 admin 3928 2018-10-06
182 admin 3930 2018-07-09
181 admin 3954 2018-10-02
180 admin 3959 2017-04-04
179 admin 4003 2019-10-20
태그