logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 전국가야금경연대회 - 일반부 대상(대통령상)
 • 조회 수: 4548, 2018-05-15 02:13:25(2018-05-15)
 • gurye2018.gif


  ▪ 초등부, 중등부, 고등부 : 가야금산조, 가야금병창
  ▪ 대학부, 일반부 : 가야금산조, 가야금병창, 가야금창작
  ▪ 신인부 : 가야금산조, 가야금병창

  ▪ 초등부, 중등부, 고등부
  ▪ 대학부 : 대회 기준일로 대한민국 내 대학교에 재학 및 휴학 중인 대학생
  ▪ 일반부 : 대회 기준일로 대한민국 내 만19세 이상의 일반인(대학생 제외)
  ▪ 신인부 : 대회 기준일로 대한민국 내 만19세 이상의 비전공자인 개인 및 3인 이상의 단체


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12929 2022-06-21
notice admin 24543 2017-05-09
notice admin 22577 2017-04-10
notice admin 30545 2013-03-07
18 admin 3057 2022-08-30
17 admin 3047 2022-09-19
16 admin 2906 2022-10-03
15 admin 2855 2022-10-03
14 admin 2819 2022-10-10
13 admin 1747 2023-06-01
12 admin 1736 2023-06-01
11 admin 1692 2023-06-01
10 admin 1629 2023-06-01
9 admin 1533 2023-08-04
8 admin 1450 2023-06-01
7 admin 1130 2023-08-04
6 admin 1128 2023-08-04
5 admin 1064 2023-08-04
4 admin 943 2023-08-04
3 admin 929 2023-08-04
2 admin 903 2023-08-04
1 admin 734 2023-08-04
태그