logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제16회 전국가야금경연대회 - 일반부 대상(대통령상)
 • 조회 수: 4581, 2018-05-15 02:13:25(2018-05-15)
 • gurye2018.gif


  ▪ 초등부, 중등부, 고등부 : 가야금산조, 가야금병창
  ▪ 대학부, 일반부 : 가야금산조, 가야금병창, 가야금창작
  ▪ 신인부 : 가야금산조, 가야금병창

  ▪ 초등부, 중등부, 고등부
  ▪ 대학부 : 대회 기준일로 대한민국 내 대학교에 재학 및 휴학 중인 대학생
  ▪ 일반부 : 대회 기준일로 대한민국 내 만19세 이상의 일반인(대학생 제외)
  ▪ 신인부 : 대회 기준일로 대한민국 내 만19세 이상의 비전공자인 개인 및 3인 이상의 단체


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 13355 2022-06-21
notice admin 25002 2017-05-09
notice admin 22856 2017-04-10
notice admin 30904 2013-03-07
314 admin 17641 2013-05-27
313 admin 13210 2013-06-16
312 admin 12655 2013-11-05
311 admin 12075 2013-10-21
310 admin 11326 2013-06-16
309 admin 11149 2015-07-20
308 admin 10699 2014-10-27
307 admin 10483 2013-07-22
306 admin 10339 2014-07-21
305 admin 10334 2013-07-22
304 admin 9915 2013-10-21
303 admin 9832 2013-10-29
302 admin 9558 2014-06-24
301 admin 9458 2014-04-02
300 admin 9277 2013-11-05
299 admin 8935 2014-04-02
태그