logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제15회 공주 박동진 판소리 명창.명고대회 (대통령상)
 • 조회 수: 10185, 2014-07-21 03:31:37(2014-07-21)
 • 운용실적.gif

   

  # 공주문예회관 대공연장 경연부문

      판소리 ( 일반부   명창부 )

  # 공주문예회관 소공연장 경연부문

      고법 ( 학생부  신인부  일반부  명고부 )

  # 국립공주박물관 강당 경연부문

      판소리 ( 유아부  초등부(저)  초등부(고)  중등부  고등부  신인부

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 11997 2022-06-21
notice admin 23537 2017-05-09
notice admin 21722 2017-04-10
notice admin 29677 2013-03-07
314 admin 17430 2013-05-27
313 admin 12948 2013-06-16
312 admin 12467 2013-11-05
311 admin 11852 2013-10-21
310 admin 11033 2013-06-16
309 admin 10964 2015-07-20
308 admin 10428 2014-10-27
307 admin 10267 2013-07-22
admin 10185 2014-07-21
305 admin 9957 2013-07-22
304 admin 9670 2013-10-21
303 admin 9635 2013-10-29
302 admin 9401 2014-06-24
301 admin 9165 2014-04-02
300 admin 9091 2013-11-05
299 admin 8797 2014-04-02
태그