logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제6회 낙안읍성 전국 국악대전(판소리 경연대회)
 • 조회 수: 4497, 2019-04-30 00:10:26(2019-04-30)
 • nakanpansori2019.gif


  ■ 경연부문

  판소리 부문
   5개 부분(일반부, 신인부, 고등부, 중등부, 초등부)
   경연방법 : 예선‧본선 모두 공개로 진행


  ■ 참가대상

  대한민국 국민으로서 다음 각 호에 해당하는 분
  학 생 부 : 초등부(초등학생), 중등부(중학생), 고등부(고등학생)
  신 인 부 : 비전공자
  일 반 부 : 일반 전공자(대학생 포함)


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10866 2022-06-21
notice admin 21966 2017-05-09
notice admin 20376 2017-04-10
notice admin 28471 2013-03-07
18 admin 2609 2022-09-19
17 admin 2491 2022-10-03
16 admin 2376 2022-10-03
15 admin 2373 2022-08-30
14 admin 2337 2022-10-10
13 admin 1376 2023-06-01
12 admin 1353 2023-06-01
11 admin 1273 2023-06-01
10 admin 1267 2023-06-01
9 admin 1127 2023-06-01
8 admin 710 2023-08-04
7 admin 629 2023-08-04
6 admin 622 2023-08-04
5 admin 618 2023-08-04
4 admin 615 2023-08-04
3 admin 608 2023-08-04
2 admin 588 2023-08-04
1 admin 580 2023-08-04
태그