logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제6회 낙안읍성 전국 국악대전(판소리 경연대회)
 • 조회 수: 4499, 2019-04-30 00:10:26(2019-04-30)
 • nakanpansori2019.gif


  ■ 경연부문

  판소리 부문
   5개 부분(일반부, 신인부, 고등부, 중등부, 초등부)
   경연방법 : 예선‧본선 모두 공개로 진행


  ■ 참가대상

  대한민국 국민으로서 다음 각 호에 해당하는 분
  학 생 부 : 초등부(초등학생), 중등부(중학생), 고등부(고등학생)
  신 인 부 : 비전공자
  일 반 부 : 일반 전공자(대학생 포함)


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10878 2022-06-21
notice admin 21973 2017-05-09
notice admin 20376 2017-04-10
notice admin 28473 2013-03-07
198 admin 5008 2017-11-06
197 admin 4969 2019-09-02
196 admin 4967 2016-11-01
195 admin 4965 2019-09-11
194 admin 4933 2021-09-05
193 admin 4889 2017-07-16
192 admin 4862 2017-06-11
191 admin 4841 2017-10-23
190 admin 4827 2017-04-24
189 admin 4824 2016-11-21
188 admin 4818 2019-09-11
187 admin 4790 2022-05-08
186 admin 4772 2017-06-11
185 admin 4752 2017-05-08
184 admin 4752 2016-09-05
183 admin 4721 2017-04-24
182 admin 4717 2019-09-26
181 admin 4717 2018-04-24
180 admin 4690 2017-05-22
179 admin 4673 2019-05-21
태그