logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제46회 부산동래 전국전통예술경연대회-일반부 종합대상[대통령상]
 • 조회 수: 6346, 2022-06-21 21:17:06(2022-06-21)

 • 경연대회 영상 보기 -->   https://www.youtube.com/channel/UCqv-zdLBCpUoS1waZ7JG0cA/videos


   참가부문 : 무용부문, 기악부문, 성악부문

   참가 범위 및 대상

  - 참가범위 : 전국 일원

  - 참가대상 : 전공자 및 일반인(대학생 포함), 고등학생

   경연시간 (행사일정은 사정에 따라 변경될 수 있음)

  무용부문고등부 예선: 5분이내/본선:7분이내

  일반부 예선: 7분이내/본선:10분이내/결선:10분이내

  기악부문고등부 예선: 5분이내/본선:7분이내

  일반부 예선: 7분이내/본선:10분이내/결선:10분이내

  성악부문고등부 예선: 5분이내/본선:7분이내

  일반부 예선: 7분이내/본선:10분이내

번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 12898 2022-06-21
notice admin 24531 2017-05-09
notice admin 22567 2017-04-10
notice admin 30532 2013-03-07
14 admin 9416 2014-04-02
13 admin 9490 2014-06-24
12 admin 9809 2013-10-29
11 admin 9869 2013-10-21
10 admin 10229 2013-07-22
9 admin 10296 2014-07-21
8 admin 10449 2013-07-22
7 admin 10611 2014-10-27
6 admin 11121 2015-07-20
5 admin 11240 2013-06-16
4 admin 12014 2013-10-21
3 admin 12595 2013-11-05
2 admin 13107 2013-06-16
1 admin 17573 2013-05-27
태그