logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제8회 서산 전국국악경연대회
 • 조회 수: 4383, 2018-09-11 14:56:34(2018-09-11)
 • sesan2018.gif


  ▪ 학생부 : · . (종합)
  ▪ 일반부 : 민요(12잡가포함) ,판소리, 무용(창작무용 제외), 기악
  *학생부 : 단심제로 함. * 일반부 : 예선/본선으로 함.

  ▪ 일반부 : 대한민국 국민으로 만19세 이상 개인 및 단체(대학생 포함)
  ▪ 학생부 : . . 고등학교 재학중인 남.


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 10866 2022-06-21
notice admin 21967 2017-05-09
notice admin 20376 2017-04-10
notice admin 28472 2013-03-07
14 admin 8849 2013-11-05
13 admin 8931 2014-04-02
12 admin 9221 2013-07-22
11 admin 9263 2013-10-29
10 admin 9282 2013-10-21
9 admin 9584 2014-07-21
8 admin 9636 2013-07-22
7 admin 9649 2014-10-27
6 admin 10271 2013-06-16
5 admin 10425 2015-07-20
4 admin 11043 2013-10-21
3 admin 12158 2013-06-16
2 admin 12255 2013-11-05
1 admin 17038 2013-05-27
태그