logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제6회 낙안읍성 전국 국악대전(판소리 경연대회)
 • 조회 수: 7137, 2019-04-30 00:10:26(2019-04-30)
 • nakanpansori2019.gif


  ■ 경연부문

  판소리 부문
   5개 부분(일반부, 신인부, 고등부, 중등부, 초등부)
   경연방법 : 예선‧본선 모두 공개로 진행


  ■ 참가대상

  대한민국 국민으로서 다음 각 호에 해당하는 분
  학 생 부 : 초등부(초등학생), 중등부(중학생), 고등부(고등학생)
  신 인 부 : 비전공자
  일 반 부 : 일반 전공자(대학생 포함)


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 23992 2022-06-21
notice admin 35915 2017-05-09
notice admin 32507 2017-04-10
notice admin 41597 2013-03-07
138 admin 6847 2017-08-30
137 admin 6874 2017-07-16
136 admin 6893 2016-06-15
135 admin 6918 2018-07-09
134 admin 6927 2016-05-16
133 admin 6937 2015-10-20
132 admin 6946 2016-05-16
131 admin 6964 2016-03-29
130 admin 6982 2018-05-22
129 admin 7008 2016-09-05
128 admin 7011 2017-09-19
127 admin 7019 2018-04-03
126 admin 7021 2016-05-10
125 admin 7057 2017-07-22
124 admin 7069 2017-07-16
123 admin 7092 2016-05-23
122 admin 7116 2019-09-11
121 admin 7134 2019-05-21
admin 7137 2019-04-30
119 admin 7140 2016-06-15
태그