logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제6회 낙안읍성 전국 국악대전(판소리 경연대회)
 • 조회 수: 7139, 2019-04-30 00:10:26(2019-04-30)
 • nakanpansori2019.gif


  ■ 경연부문

  판소리 부문
   5개 부분(일반부, 신인부, 고등부, 중등부, 초등부)
   경연방법 : 예선‧본선 모두 공개로 진행


  ■ 참가대상

  대한민국 국민으로서 다음 각 호에 해당하는 분
  학 생 부 : 초등부(초등학생), 중등부(중학생), 고등부(고등학생)
  신 인 부 : 비전공자
  일 반 부 : 일반 전공자(대학생 포함)


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 23993 2022-06-21
notice admin 35916 2017-05-09
notice admin 32508 2017-04-10
notice admin 41598 2013-03-07
198 admin 5956 2018-10-23
197 admin 5967 2017-11-20
196 admin 5999 2018-09-11
195 admin 6005 2017-04-04
194 admin 6011 2017-11-20
193 admin 6019 2020-11-08
192 admin 6051 2017-06-05
191 admin 6056 2020-10-19
190 admin 6077 2020-10-11
189 admin 6080 2017-10-23
188 admin 6095 2018-07-17
187 admin 6139 2019-09-26
186 admin 6141 2017-10-23
185 admin 6144 2017-04-24
184 admin 6161 2017-12-15
183 admin 6207 2022-06-13
182 admin 6215 2018-07-09
181 admin 6232 2018-06-26
180 admin 6250 2017-09-11
179 admin 6256 2018-04-24
태그