logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제6회 낙안읍성 전국 국악대전(판소리 경연대회)
 • 조회 수: 7130, 2019-04-30 00:10:26(2019-04-30)
 • nakanpansori2019.gif


  ■ 경연부문

  판소리 부문
   5개 부분(일반부, 신인부, 고등부, 중등부, 초등부)
   경연방법 : 예선‧본선 모두 공개로 진행


  ■ 참가대상

  대한민국 국민으로서 다음 각 호에 해당하는 분
  학 생 부 : 초등부(초등학생), 중등부(중학생), 고등부(고등학생)
  신 인 부 : 비전공자
  일 반 부 : 일반 전공자(대학생 포함)


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 23951 2022-06-21
notice admin 35868 2017-05-09
notice admin 32469 2017-04-10
notice admin 41555 2013-03-07
278 admin 4698 2019-10-07
277 admin 4700 2022-08-30
276 admin 4746 2019-07-01
275 admin 4771 2021-07-11
274 admin 4795 2019-10-27
273 admin 4801 2020-10-24
272 admin 4810 2018-11-05
271 admin 4819 2019-11-14
270 admin 4824 2020-10-19
269 admin 4829 2018-09-17
268 admin 4839 2019-11-17
267 admin 4873 2019-11-11
266 admin 4874 2020-10-19
265 admin 4892 2019-10-20
264 admin 4972 2020-10-11
263 admin 4976 2019-04-22
262 admin 5016 2018-07-09
261 admin 5016 2019-10-07
260 admin 5030 2022-09-19
259 admin 5068 2020-08-25
태그