logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제6회 낙안읍성 전국 국악대전(판소리 경연대회)
 • 조회 수: 7136, 2019-04-30 00:10:26(2019-04-30)
 • nakanpansori2019.gif


  ■ 경연부문

  판소리 부문
   5개 부분(일반부, 신인부, 고등부, 중등부, 초등부)
   경연방법 : 예선‧본선 모두 공개로 진행


  ■ 참가대상

  대한민국 국민으로서 다음 각 호에 해당하는 분
  학 생 부 : 초등부(초등학생), 중등부(중학생), 고등부(고등학생)
  신 인 부 : 비전공자
  일 반 부 : 일반 전공자(대학생 포함)


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 23992 2022-06-21
notice admin 35914 2017-05-09
notice admin 32504 2017-04-10
notice admin 41594 2013-03-07
158 admin 6562 2022-07-25
157 admin 6574 2016-05-10
156 admin 6594 2018-06-11
155 admin 6623 2017-11-15
154 admin 6626 2016-11-01
153 admin 6628 2018-09-17
152 admin 6633 2018-05-22
151 admin 6646 2019-07-01
150 admin 6656 2017-04-24
149 admin 6688 2017-11-06
148 admin 6690 2017-09-19
147 admin 6708 2018-10-30
146 admin 6730 2016-10-18
145 admin 6746 2016-09-26
144 admin 6746 2017-05-22
143 admin 6782 2021-10-18
142 admin 6822 2015-07-20
141 admin 6828 2021-09-05
140 admin 6836 2019-10-01
139 admin 6845 2016-06-13
태그