logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제6회 낙안읍성 전국 국악대전(판소리 경연대회)
 • 조회 수: 7138, 2019-04-30 00:10:26(2019-04-30)
 • nakanpansori2019.gif


  ■ 경연부문

  판소리 부문
   5개 부분(일반부, 신인부, 고등부, 중등부, 초등부)
   경연방법 : 예선‧본선 모두 공개로 진행


  ■ 참가대상

  대한민국 국민으로서 다음 각 호에 해당하는 분
  학 생 부 : 초등부(초등학생), 중등부(중학생), 고등부(고등학생)
  신 인 부 : 비전공자
  일 반 부 : 일반 전공자(대학생 포함)


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 23992 2022-06-21
notice admin 35915 2017-05-09
notice admin 32507 2017-04-10
notice admin 41597 2013-03-07
318 admin 1157 2023-08-04
317 admin 1232 2023-08-04
316 admin 1458 2023-08-04
315 admin 1926 2023-06-01
314 admin 1972 2023-08-04
313 admin 2069 2023-06-01
312 admin 2072 2023-08-04
311 admin 2082 2023-06-01
310 admin 2149 2023-08-04
309 admin 2243 2023-08-04
308 admin 2294 2023-06-01
307 admin 2382 2023-06-01
306 admin 2412 2023-08-04
305 admin 3592 2019-10-01
304 admin 3842 2021-07-26
303 admin 3932 2019-12-09
302 admin 4012 2019-09-11
301 admin 4107 2020-10-24
300 admin 4130 2019-05-21
299 admin 4138 2019-11-11
태그