logo

한국어

경연운용실적(예술문화)

 • 제6회 낙안읍성 전국 국악대전(판소리 경연대회)
 • 조회 수: 6893, 2019-04-30 00:10:26(2019-04-30)
 • nakanpansori2019.gif


  ■ 경연부문

  판소리 부문
   5개 부분(일반부, 신인부, 고등부, 중등부, 초등부)
   경연방법 : 예선‧본선 모두 공개로 진행


  ■ 참가대상

  대한민국 국민으로서 다음 각 호에 해당하는 분
  학 생 부 : 초등부(초등학생), 중등부(중학생), 고등부(고등학생)
  신 인 부 : 비전공자
  일 반 부 : 일반 전공자(대학생 포함)


번호 제목 닉네임 조회  등록일 
notice admin 22720 2022-06-21
notice admin 34466 2017-05-09
notice admin 31493 2017-04-10
notice admin 40348 2013-03-07
178 admin 6060 2020-11-09
177 admin 6069 2018-07-17
176 admin 6075 2019-12-23
175 admin 6085 2018-04-24
174 admin 6103 2017-10-11
173 admin 6146 2017-05-22
172 admin 6190 2017-09-11
171 admin 6192 2020-08-25
170 admin 6198 2016-07-25
169 admin 6213 2022-06-16
168 admin 6220 2015-09-14
167 admin 6232 2022-07-25
166 admin 6253 2017-11-06
165 admin 6262 2016-11-21
164 admin 6270 2016-09-05
163 admin 6281 2017-11-15
162 admin 6325 2018-07-31
161 admin 6333 2016-11-29
160 admin 6339 2018-06-11
159 admin 6344 2018-09-17
태그